ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gravitás 2000 Kft., Fémszolg Kft, Steel Factory Kft, Szidex Bt. továbbiakban Gravitás Cégcsoport szolgáltatásait igénybe vevők álláskeresők/pályázók részére Adatkezelési tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Cégcsoportba jelentkező álláskeresők/pályázók személyes adatait.

Az álláskeresői/pályázói adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások – beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) – teljes szem előtt tartásával végezzük.

A Cégcsoportunk az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a személyes adatai kezeléséről:

Adatkezelő

Az Ön személyes adatai adatkezelőjeként a Gravitás 2000 Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Lomb utca 31/c, cégjegyzékszáma: 01-09-267807, adószáma: 10883442-2-41) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők: Telefonszáma: +36 (1) +06 1 350 88 51 E-mail címe: jelentkezes@gravitas.hu Honlapja: www.gravitas.hu

Az adatkezelő képviselője:

Hajagos Lajos ügyvezető

A kezelt személyes adatok meghatározása, az adatkezelés célja és jogalapja:

Az Ön Társaságunknak közvetlenül megadott hozzájárulása alapján kezeljük a következő adatait: nevét, életkorát, elérhetőségeit, az iskolai végzettségére, képzettségére vonatkozó adatokat, a korábbi munkájával, tevékenységével kapcsolatos adatokat, állampolgárságát, tartózkodásának jogalapját és lakcímét/értesítési címét, az Önre vonatkozó, minden további olyan adatot, amelyet Ön velünk – például a hozzánk eljuttatott önéletrajzában – megoszt. Kezeljük továbbá az Ön adatait, amennyiben Ön kompetencia-felmérésben, interjún vesz részt, a felmérés eredménye, interjúfeljegyzések. Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak külön az írásbeli hozzájárulásával és csak abban az esetben kezelünk, ha az a konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy a hozzánk eljuttatott önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatot. Álláshirdetési felületen vagy szakmai hálózati webhelyen közzétett szakmai önéletrajzi információit felhasználjuk annak érdekében, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ilyen esetben az adatkezelésünk jogalapja a társaságunk jogos érdeke. A személyes adatok felhasználásának fő célja, hogy pályázóink számára a legmegfelelőbb, leginkább személyre szabott foglalkoztatási lehetőségeket kínálhassuk, valamint hogy a nyitott pozícióinkra legmegfelelőbb munkavállalókat felkutassuk.

A személyes adatok címzettjei

A társaságunk adatbázisában tárolt adatai csak munkatársaink számára hozzáférhetőek a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében. Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk. A Gravitas2000 a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A pályázók személyes adatait 2 (kettő) évig őrizzük meg azt követően, hogy utoljára érdemi kapcsolatban álltunk Önnel. Ezen időtartam elteltével az Ön személyes adatait rendszereinkből töröljük, kivéve, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy más szabályozás megköveteli tőlünk azok megőrzését (például az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségeink teljesítése érdekében vagy bármely várható jogvita miatt). A pályázók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, és kérhetik a személyes adataik törlését az adatbázisunkból az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein.

Adatbiztonság

Számunkra fontos az Ön adatainak védelme, rendszerünket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy megfelelően gondoskodhassunk az Ön adatainak biztonságáról és mindig megtesszük azokat a szükséges és lehetséges intézkedéseket, amelyek célja az Ön adataihoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezetünk továbbá be abból a célból, hogy megvédjük az Ön jogszerűen kezelt adatait a törlődés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések. Azonban figyelembe kell venni, hogy nincs olyan az interneten való továbbításra, illetve az adatok digitális tárolására szolgáló módszer, ami teljesen biztonságos lenne. Miután teljes bizonyossággal az adatok biztonsága nem garantálható, a Társaság törekszik a személyes adatok és információ megóvására, és folyamatosan ellenőrzi és fejleszti hálózatának biztonságát.

Az Ön érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

Ezennel tájékoztatjuk, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ahogy jeleztük, Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és kérheti az adatai törlését. Kérheti továbbá, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Gravitás 2000 Kft rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezeket az adatokat a Garvitás 2000 Kft egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Jogellenes adatkezelés esetén Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő a fent meghatározott elérhetőségein.

Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthat az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Kelt: Budapest, 2019.